Síran amonný krystalický

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.


Chemický a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: (NH4)2SO4

Vlastnost Hodnota
amonný dusík jako N v % min. 20,6
vlhkost max. 0,8

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

 • kadmium 1 mg / kg,
 • olovo 10 mg / kg,
 • rtuť 1 mg / kg,
 • arzén 10 mg / kg,
 • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Síran amonný obsahuje min. 20,6 % dlouhodobě působícího dusíku v amonné formě, spolu s 23 % síry ve vodorozpustné formě. Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Je velmi výhodný při pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry. Hnojivo nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit. Hnojivo má kyselou reakci.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka kg/ha
pšenice 350 - 400
řepa 600 - 650
řepka 500 - 600
oves 150 - 200
kukuřice 550 - 650
cukrovka 500 - 550
brambory 450 - 500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím případných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

 • R 36/37/38 dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
 • S (2) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc

Při zasažení pokožky:

 • odložte potřísněný oděv,
 • omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo,
 • zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím),
 • výplach provádějte nejméně 10 minut,
 • zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

 • pokuste se o vyvolání zvracení,
 • dejte vypít 0,5 l vlažné vody a znovu vyvolejte zvracení,
 • pokud možno, podejte medicinální uhlí,
 • zajistěte lékařské ošetření.

Při nadýchání:

 • okamžitě přeruště expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv),
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí,
 • zajistěte lékařské ošetření.

Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxilogickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 přímá NONSTOP telefonní linka +420 224 919 293, +420 224 915 402.

Podmínky skladování

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovatelnému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí.

Přeprava

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytími dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisům ADR/RID. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Při manipulaci s hnojivem se musí zabránit styku s látkami, které jsou silnými oxidovadly, protože s nimi může reagovat až výbušně. Dále se musí zabránit styku hnojiva se silnými alkáliemi, např. vápenným hydrátem. Při styku s těmito látkami se uvolňuje toxický amoniak.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑