NPK (MgS) 5-15-30 (2-7)

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 8,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 24,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 21,0
Vodorozpustný odxid draselný jako K2O v % 24,0
Obsah síry jako SO3 v % 9,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

 • kadmium 50 mg / kg,
 • olovo 15 mg / kg,
 • rtuť 1 mg / kg,
 • arzén 10 mg / kg,
 • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku.

Doporučené dávkování

Kultura Půdy se střední zásobou P,K kg/ha Půdy s nízkou zásobou P,K kg/ha
Ozimá pšenice 250 - 350 300 - 500
Sladovnický ječmen 200 - 300  
Řepka   150 - 200
Cukrová řepa 100 - 200 (startovací) 300 - 500
Kukuřice 250 - 350 250 - 500
Slunečnice 250 - 450  

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P262 - Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P305+P351+P338 - Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331+P315 - Při požití vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P303+P352 - Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Skladování a doprava

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑